תקנון ותנאי שימוש

* עודכן לאחרונה: 03/03/2021

"ארט לייט" (הספק) מציעה פתרונות מדיה, גרפיקה ועיצוב. אנחנו שמחים להעניק שירות לכל מבקש שירות (הלקוח) תוך קיום התנאים הבאים של התקנון שלנו בכל עסקה.

 1. הספק רשאי לשנות את התקנון בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 2. כל עסקה מחייבת אישור בכתב של הלקוח (כולל חתימה) לתנאים הפרטניים לאותה עסקה, כולל הסכמה לתנאי תקנון זה.
 3. הספק מתחייב כי הינו בעל היכולת, המיומנות והמומחיות הנדרשות לעסקאות שמקבל על עצמו.
 • תשלומים:
 1. תנאי התשלום יהיו בהתאם לעסקה. אם לא הוגדרו תנאי תשלום, ברירת המחדל היא 50%  מקדמה ו-50% יתרה.
 2. אמצעי התשלום יהיה אחד מהבאים:
  • העברה בנקאית: בנק מזרחי טפחות, סניף 438, מס' חשבון 296314
  • דרך Bit: למספר 054-9923039
 3. הלקוח מתחייב להעביר תשלומים בזמן ולפי תנאי התשלום שהוגדרו בעסקה. במידה ולא הוקצב זמן, ברירת המחדל היא תשלום עד שבוע מיום סיום העבודה.
  למען הסר ספק – קבצי המקור של התוצר יועברו אל הלקוח רק לאחר העברת התשלום במלואו.
 • קבצים:
 1. הלקוח אינו רשאי לעשות שימוש בתוצרים, קבצי עיצוב, סקיצות ועוד טרם העברת תשלום מלא בהתאם לעסקה.
 2. הלקוח יקבל את קבצי המקור וזכויות לשימוש לאחר תשלום מלא וסגירת העסקה.
 • לוח זמנים:
 1. לוחות הזמנים יהיו בהתאם למוגדר בעסקה.
 2. הספק שומר לעצמו את הזכות להתעכב בעד 25% מתקופת הפרויקט שתוכננה מראש.
 3. במקרי השפעה של כוח עליון שאינו מפאת אחריות הספק, יתכנו איחורים בהגשת פרויקט.
 • שינויים:
 1. כל שינוי בתוצר או עיצוב כזה או אחר יהיו בכפוף למוגדר בעסקה.
 2. כמות הסקיצות לא תעלה מעל הכמות שהוגדרה מראש אלא באישור הספק.
 3. לא יבוצעו שינויים לאחר הגשת הפרויקט, אלא בעסקה נפרדת.
 • סקיצות \ תיקונים:
 1. שירותים מסוימים מוצעים תוך הגבלה של סקיצות. סקיצה היא הגשה של תוצר הניתנת לאישור או דחייה ע"י הלקוח.
 2. בעת הגעה למגבלת הסקיצות, הלקוח יידרש לבחור את אחת מהסקיצות שנוצרה עד לאותו שלב, או לשלם עבור סקיצות נוספות.
 3. תיקונים קוסמטיים לא ייחשבו כסקיצות (שינוי גודל טקסט, שינוי צבע ושינויים קלים מינוריים שזמן העבודה עליהם סובב עד 5 דקות במצטבר).
 4. לאחר הגשת הפרויקט לא תהיה חבות נוספת בין הספק ללקוח.
 5. הספק מתחייב שכל תוצר המסופק ללקוח נבנה באמצעות כלים חוקיים.
 6. הספק מתחייב שכל תוצר הוא ייחודי, מקורי ופרי יצירתו האישית, ללא העתקה. אין סעיף זה מגביל את הספק מלקבל השראה מרפרנסים של הלקוח.
 7. על פי צורך, הלקוח רשאי לדרוש מהספק לחתום או להתחייב על סודיות.
 8. הספק אינו אחראי לתכנים (לרבות שם המותג, סלוגן וכדומה).
 9. הספק והלקוח ישמרו על השם הטוב אחד של השני.
 10. ככלל, הספק לא יסבול הצקות או הטרדות מטעם  הלקוח. השיחות והתקשורת בין הצדדים יהיו בכמות סבירה שאינה פוגעת בפעילות הסדירה של הספק.
  למען הסר ספק ובמסגרת סעיף זה, הספק לא יספוג אי נימוס, חוסר נעימות, האצה, חוצפה, העלבה או אלימות מכל סוג שהיא.
 11. הגבלת אחריות: בשום מקרה, הספק לא יישא באחריות כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו באשר לכל נזק עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד, או עונשי הקשור בשימוש בתוצר.
 12. הספק אינו אחראי על חומרים ששולבו לפי בקשת הלקוח. באחריות הלקוח לדאוג שכל החומרים שמעביר יהיו קבילים כחוק.
 13. כל עסקה אינה כוללת עלויות מעבר לביצוע העסקה בפועל ע"י הספק.
  משמע, עלויות חיצוניות ישולמו ע"י הלקוח בנפרד, לרבות פונטים, הדמיות, קניית תמונות ממאגרים וכדומה.
  כמו כן, גם אם הוחלט לשלב בעסקה קבצים או מדיה ממקור חיצוני, הרכישה תבוצע ע"י הלקוח ונמצאת באחריותו.
 14. הספק מייצא את התוצרים בקבצי מקור וקבצים נוספים לפי עמדתו האישית והמקצועית.
  במידה והלקוח זקוק לסוגים ספציפיים של קבצים, עליו לבקש זאת מראש ולדעת כי יתכנו שינויים בעלויות בהתאם.
 15. הספק רשאי לשמור על כל הקבצים שלו כל עוד הם שייכים לו מבחינת זכויות יוצרים (הלקוח עוד לא שילם את מלוא הסכום) באמצעות עיצוב סימן מים על גבי התוצרים.
 16. הספק שומר לזכותו את האפשרות להעלות תוצרים לתיק העבודות שלו.
 17. הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל מבצעים או הנחות לכל לקוח בכל עת ומכל סיבה.
 • הפסקת עסקה:
 1. הלקוח והספק רשאים שניהם לסיים את ההתקשרות ביניהם ואת העסקה בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 2. למען הסר ספק, אי העברת תשלומים מלאים בזמן תגרור ביטול עסקה מצד הספק ללא החזרת כספים כלל.
 3. במידה והעסקה הופסקה ביום הגדרתה, לאחר העברת תשלום, כל תשלום שהועבר אל הספק יחזור אל הלקוח במלואו.
 4. במידה והעסקה הופסקה יום אחרי, משמע לאחר תחילת העבודה של הספק או הקצאת משאבים בהתאם לדרישות, כל תשלום שהועבר אל הספק, יישאר אצלו.
 5. במידה והעסקה הופסקה לאחר העברת התשלום במלואו, ההחזר יהיה תלוי במצב התוצר של העסקה: במידה והתוצר מוכן, לא יוחזר תשלום.
  במידה ומוכן חלקית, יינתן החזר בגובה 25% מהעלות הכוללת של אותו מוצר.